index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257  


2SB887 TO 2SC1468 Series - Datasheet, PDF

Sitemap 2 :

2SB887
 
2SB887
 
2SB887
 
2SB887_15
 
2SB887_2014
 
2SB888
 
2SB889F
 
2SB891
 
2SB891
 
2SB891F
 
2SB891F
 
2SB891F
 
2SB891F
 
2SB891F
 
2SB891FP
 
2SB891FQ
 
2SB891FR
 
2SB892
 
2SB892
 
2SB892
 
2SB892
 
2SB892
 
2SB892
 
2SB892
 
2SB893
 
2SB893
 
2SB896
 
2SB896
 
2SB896
 
2SB896A
 
2SB896A
 
2SB897
 
2SB898
 
2SB899
 
2SB899F
 
2SB900
 
2SB900
 
2SB900
 
2SB901
 
2SB902
 
2SB902P
 
2SB902Q
 
2SB902R
 
2SB902S
 
2SB902T
 
2SB903
 
2SB903
 
2SB903
 
2SB903
 
2SB903
 
2SB903_15
 
2SB903_2014
 
2SB904
 
2SB904
 
2SB904
 
2SB904
 
2SB905
 
2SB905
 
2SB905
 
2SB905_07
 
2SB905_10
 
2SB906
 
2SB906
 
2SB906
 
2SB906
 
2SB906-O
 
2SB906_07
 
2SB906_10
 
2SB906_15
 
2SB907
 
2SB907
 
2SB907
 
2SB907_07
 
2SB907_10
 
2SB908
 
2SB908
 
2SB908
 
2SB908_07
 
2SB908_10
 
2SB909M
 
2SB910M
 
2SB911M
 
2SB911M
 
2SB911MP
 
2SB911MQ
 
2SB911MR
 
2SB912
 
2SB913
 
2SB919
 
2SB919
 
2SB919
 
2SB919
 
2SB919
 
2SB919_15
 
2SB919_2014
 
2SB920
 
2SB920
 
2SB920L
 
2SB921
 
2SB921
 
2SB921
 
2SB921
 
2SB921L
 
2SB922
 
2SB922
 
2SB922
 
2SB922
 
2SB922L
 
2SB923
 
2SB924
 
2SB925
 
2SB925
 
2SB925
 
2SB925A
 
2SB925A
 
2SB926
 
2SB926
 
2SB927
 
2SB927
 
2SB928
 
2SB928
 
2SB928-P
 
2SB928-Q
 
2SB928A
 
2SB928A
 
2SB928A
 
2SB928A-P
 
2SB928A-Q
 
2SB928A_15
 
2SB928_15
 
2SB929
 
2SB929
 
2SB929
 
2SB929-P
 
2SB929-Q
 
2SB929A
 
2SB929A
 
2SB929A
 
2SB929A-P
 
2SB929A-Q
 
2SB929A_15
 
2SB929_15
 
2SB930
 
2SB930
 
2SB930A
 
2SB930A
 
2SB930A
 
2SB930A-P
 
2SB930A-Q
 
2SB930A_15
 
2SB930_15
 
2SB931
 
2SB931
 
2SB931
 
2SB931-P
 
2SB931-Q
 
2SB931_15
 
2SB932
 
2SB932
 
2SB932
 
2SB932-P
 
2SB932-Q
 
2SB932_15
 
2SB933
 
2SB933
 
2SB933
 
2SB933_15
 
2SB934
 
2SB934
 
2SB934
 
2SB934-P
 
2SB934-Q
 
2SB934_15
 
2SB935
 
2SB935
 
2SB935A
 
2SB935A
 
2SB935A-P
 
2SB935A-Q
 
2SB935A_15
 
2SB935_15
 
2SB936
 
2SB936
 
2SB936
 
2SB936
 
2SB936-P
 
2SB936-Q
 
2SB936A
 
2SB936A
 
2SB936A
 
2SB936A-P
 
2SB936A-Q
 
2SB936A_15
 
2SB936G-TN3-R
 
2SB936G-TN3-R
 
2SB936G-TN3-T
 
2SB936G-TN3-T
 
2SB936L-TN3-R
 
2SB936L-TN3-R
 
2SB936L-TN3-T
 
2SB936L-TN3-T
 
2SB936_15
 
2SB936_15
 
2SB937
 
2SB937
 
2SB937
 
2SB937A
 
2SB937A
 
2SB937A
 
2SB937AP
 
2SB937AQ
 
2SB937AR
 
2SB937P
 
2SB937Q
 
2SB937R
 
2SB938
 
2SB938
 
2SB938
 
2SB938A
 
2SB938A
 
2SB938A
 
2SB938AP
 
2SB938AQ
 
2SB938AR
 
2SB938P
 
2SB938Q
 
2SB938R
 
2SB939
 
2SB939
 
2SB939A
 
2SB939A
 
2SB940
 
2SB940
 
2SB940
 
2SB940
 
2SB940
 
2SB940
 
2SB940
 
2SB940
 
2SB940A
 
2SB940A
 
2SB940A
 
2SB940A
 
2SB940A
 
2SB940_15
 
2SB940_2014
 
2SB941
 
2SB941
 
2SB941
 
2SB941
 
2SB941
 
2SB941
 
2SB941A
 
2SB941A
 
2SB941A
 
2SB941A
 
2SB941A
 
2SB941_15
 
2SB941_2014
 
2SB942
 
2SB942
 
2SB942
 
2SB942
 
2SB942
 
2SB942
 
2SB942A
 
2SB942A
 
2SB942A
 
2SB942A
 
2SB942A
 
2SB942_15
 
2SB942_2014
 
2SB943
 
2SB943
 
2SB943
 
2SB943
 
2SB943
 
2SB943_15
 
2SB943_2014
 
2SB944
 
2SB944
 
2SB944
 
2SB944
 
2SB944
 
2SB944
 
2SB944_15
 
2SB944_2014
 
2SB945
 
2SB945
 
2SB945
 
2SB945
 
2SB945
 
2SB945
 
2SB945
 
2SB945_15
 
2SB945_2014
 
2SB946
 
2SB946
 
2SB946
 
2SB946
 
2SB946
 
2SB946
 
2SB946
 
2SB946A
 
2SB946_15
 
2SB946_2014
 
2SB947
 
2SB947
 
2SB947
 
2SB947
 
2SB947
 
2SB947
 
2SB947A
 
2SB947A
 
2SB947A
 
2SB947A
 
2SB947A
 
2SB947_15
 
2SB947_2014
 
2SB948
 
2SB948
 
2SB948
 
2SB948
 
2SB948
 
2SB948
 
2SB948A
 
2SB948A
 
2SB948A
 
2SB948A
 
2SB948A
 
2SB948_15
 
2SB948_2014
 
2SB949
 
2SB949
 
2SB949A
 
2SB949A
 
2SB950
 
2SB950
 
2SB950A
 
2SB950A
 
2SB950A
 
2SB951
 
2SB951
 
2SB951A
 
2SB951A
 
2SB952
 
2SB952
 
2SB952A
 
2SB952A
 
2SB953
 
2SB953
 
2SB953
 
2SB953
 
2SB953
 
2SB953
 
2SB953A
 
2SB953A
 
2SB953A
 
2SB953A
 
2SB953A
 
2SB953_15
 
2SB953_2014
 
2SB954
 
2SB954
 
2SB954
 
2SB954
 
2SB954
 
2SB954A
 
2SB954A
 
2SB954A
 
2SB954A
 
2SB954A
 
2SB954_15
 
2SB954_2014
 
2SB955
 
2SB955
 
2SB955
 
2SB955K
 
2SB955K
 
2SB956
 
2SB956
 
2SB956-HF_15
 
2SB956-R
 
2SB956-R-HF
 
2SB956-S
 
2SB956-S-HF
 
2SB956_15
 
2SB962
 
2SB962-Z
 
2SB962-Z
 
2SB962-Z
 
2SB962-Z-E
 
2SB962-Z-P
 
2SB962-Z-Q
 
2SB962-Z-R
 
2SB962-Z_15
 
2SB962-Z_15
 
2SB963
 
2SB963-Z
 
2SB963-Z_15
 
2SB965
 
2SB965
 
2SB965
 
2SB965
 
2SB966
 
2SB966
 
2SB966
 
2SB966
 
2SB966
 
2SB966_15
 
2SB966_2014
 
2SB967
 
2SB967
 
2SB967-P
 
2SB967-Q
 
2SB967-R
 
2SB967_15
 
2SB968
 
2SB968
 
2SB968
 
2SB968-P
 
2SB968-Q
 
2SB968-R
 
2SB968_15
 
2SB970
 
2SB970
 
2SB970
 
2SB970-HF_15
 
2SB970-R-HF
 
2SB970-S-HF
 
2SB970_15
 
2SB974
 
2SB974
 
2SB974
 
2SB975
 
2SB975
 
2SB975
 
2SB976
 
2SB976
 
2SB977
 
2SB977A
 
2SB979
 
2SB979
 
2SB979
 
2SB980
 
2SB980
 
2SB980
 
2SB981
 
2SB982
 
2SB983
 
2SB984
 
2SB985
 
2SB985
 
2SB985
 
2SB985
 
2SB985
 
2SB985
 
2SB985
 
2SB986
 
2SB986
 
2SB988
 
2SB988
 
2SB988
 
2SB988
 
2SB988
 
2SB988_15
 
2SB988_2014
 
2SB989
 
2SB991
 
2SB992
 
2SB992
 
2SB992
 
2SB993
 
2SB993
 
2SB993
 
2SB994
 
2SB994
 
2SB994
 
2SB995
 
2SB995
 
2SB995
 
2SB996
 
2SBA42
 
2SBA42_15
 
2SBA92
 
2SBA92_15
 
2SBF200
 
2SBF200-OAG-006B
 
2SBF200-OAG-014B
 
2SBF200-OAG-024B
 
2SBF200-OAG-028B
 
2SBF200-OAG-048B
 
2SBF200-OAG-120A
 
2SBF200-OCW-006B
 
2SBF200-OCW-014B
 
2SBF200-OCW-024B
 
2SBF200-OCW-028B
 
2SBF200-OCW-048B
 
2SBF200-OCW-120A
 
2SBF200-OPB-006B
 
2SBF200-OPB-014B
 
2SBF200-OPB-024B
 
2SBF200-OPB-028B
 
2SBF200-OPB-048B
 
2SBF200-OPB-120A
 
2SBF200-OUG-006B
 
2SBF200-OUG-014B
 
2SBF200-OUG-024B
 
2SBF200-OUG-028B
 
2SBF200-OUG-048B
 
2SBF200-OUG-120A
 
2SBF200-OUO-006B
 
2SBF200-OUO-014B
 
2SBF200-OUO-024B
 
2SBF200-OUO-028B
 
2SBF200-OUO-048B
 
2SBF200-OUO-120A
 
2SBF200-OUR-006B
 
2SBF200-OUR-014B
 
2SBF200-OUR-024B
 
2SBF200-OUR-028B
 
2SBF200-OUR-048B
 
2SBF200-OUR-120A
 
2SBF200-OUY-006B
 
2SBF200-OUY-014B
 
2SBF200-OUY-024B
 
2SBF200-OUY-028B
 
2SBF200-OUY-048B
 
2SBF200-OUY-120A
 
2SBI345
 
2SC0108T2A0-17
 
2SC0829
 
2SC1000
 
2SC1002
 
2SC1002
 
2SC1004
 
2SC1004
 
2SC1004
 
2SC1008
 
2SC1008
 
2SC1008
 
2SC1008
 
2SC1008
 
2SC1008
 
2SC1008
 
2SC1008
 
2SC1008-G
 
2SC1008-O
 
2SC1008-R
 
2SC1008-Y
 
2SC1008_15
 
2SC1009
 
2SC1009A
 
2SC1009A
 
2SC1009A
 
2SC1012
 
2SC1012A
 
2SC1024
 
2SC1027
 
2SC1027
 
2SC1027
 
2SC1027
 
2SC1027_15
 
2SC1027_2014
 
2SC1030
 
2SC1030
 
2SC1030
 
2SC1030
 
2SC1033
 
2SC1034
 
2SC1034
 
2SC1034
 
2SC1034
 
2SC1046
 
2SC1046
 
2SC1046
 
2SC1046
 
2SC1047
 
2SC1047
 
2SC1047
 
2SC1048
 
2SC1050
 
2SC1050
 
2SC1050
 
2SC1050
 
2SC1050
 
2SC1050_15
 
2SC1050_2014
 
2SC1051
 
2SC1051
 
2SC1051
 
2SC1051
 
2SC1051_15
 
2SC1051_2014
 
2SC1060
 
2SC1061
 
2SC1061
 
2SC1061
 
2SC1061
 
2SC1061
 
2SC1061
 
2SC1061
 
2SC1061_15
 
2SC1061_2014
 
2SC1070
 
2SC1070B
 
2SC1079
 
2SC1079
 
2SC1079
 
2SC1079
 
2SC1079_15
 
2SC1079_2014
 
2SC1080
 
2SC1080
 
2SC1080
 
2SC1080_15
 
2SC1080_2014
 
2SC108A
 
2SC1096
 
2SC1096
 
2SC1096
 
2SC1096
 
2SC1096
 
2SC1096_15
 
2SC1096_2014
 
2SC1098
 
2SC1098
 
2SC1098
 
2SC1098
 
2SC1098
 
2SC1098A
 
2SC1098A
 
2SC1098A
 
2SC1098A
 
2SC1098A
 
2SC1098_15
 
2SC1098_2014
 
2SC109A
 
2SC1102
 
2SC1103
 
2SC1106
 
2SC1106
 
2SC1106
 
2SC1106
 
2SC1106_15
 
2SC1106_2014
 
2SC1108
 
2SC1108
 
2SC1108
 
2SC1111
 
2SC1111
 
2SC1111
 
2SC1112
 
2SC1113
 
2SC1113
 
2SC1113
 
2SC1114
 
2SC1114
 
2SC1114
 
2SC1115
 
2SC1115
 
2SC1115
 
2SC1116
 
2SC1116
 
2SC1116
 
2SC1116
 
2SC1116_15
 
2SC1116_2014
 
2SC1122A
 
2SC1127
 
2SC1140
 
2SC1140
 
2SC1140
 
2SC1141
 
2SC1141
 
2SC1141
 
2SC1156
 
2SC1156
 
2SC1156
 
2SC1157
 
2SC1157
 
2SC1157
 
2SC1157
 
2SC1161
 
2SC1161
 
2SC1161
 
2SC1162
 
2SC1162
 
2SC1162
 
2SC1162
 
2SC1162
 
2SC1162
 
2SC1162
 
2SC1162
 
2SC1162_15
 
2SC1162_15
 
2SC1162_2014
 
2SC1163
 
2SC1163
 
2SC1163
 
2SC1166
 
2SC1169
 
2SC1170
 
2SC1170
 
2SC1170
 
2SC1170
 
2SC1170A
 
2SC1170A
 
2SC1170A
 
2SC1170_15
 
2SC1170_2014
 
2SC1172
 
2SC1172
 
2SC1172
 
2SC1172
 
2SC1172
 
2SC1172_15
 
2SC1172_2014
 
2SC1173
 
2SC1173
 
2SC1173
 
2SC1173
 
2SC1173
 
2SC1173_15
 
2SC1173_2014
 
2SC1175
 
2SC1185
 
2SC1185
 
2SC1185
 
2SC1187
 
2SC1195
 
2SC1195
 
2SC1195
 
2SC1195
 
2SC1195_15
 
2SC1195_2014
 
2SC1200
 
2SC1209
 
2SC1212
 
2SC1212
 
2SC1212
 
2SC1212
 
2SC1212
 
2SC1212A
 
2SC1212A
 
2SC1212A
 
2SC1212A
 
2SC1212A
 
2SC1212_15
 
2SC1212_2014
 
2SC1213
 
2SC1213
 
2SC1213
 
2SC1213
 
2SC1213
 
2SC1213
 
2SC1213
 
2SC1213
 
2SC1213
 
2SC1213A
 
2SC1213A
 
2SC1213A
 
2SC1213A
 
2SC1213A
 
2SC1213A
 
2SC1213A
 
2SC1213A
 
2SC1213A
 
2SC1213A(K)_15
 
2SC1213ABTZ-E
 
2SC1213ACTZ-E
 
2SC1213ADTZ-E
 
2SC1213AK
 
2SC1213CTZ-E
 
2SC1213DTZ-E
 
2SC1213_11
 
2SC1213_15
 
2SC1214
 
2SC1214
 
2SC1214CTZ-E
 
2SC1214DTZ-E
 
2SC1215
 
2SC1222
 
2SC1226
 
2SC1226
 
2SC1226
 
2SC1226
 
2SC1226
 
2SC1226A
 
2SC1226A
 
2SC1226A
 
2SC1226A
 
2SC1227
 
2SC1227
 
2SC1227
 
2SC1235
 
2SC1235
 
2SC1235
 
2SC1251
 
2SC1252
 
2SC1260
 
2SC1279
 
2SC1295
 
2SC1295
 
2SC1295
 
2SC1306
 
2SC1307
 
2SC1308
 
2SC1308
 
2SC1308
 
2SC1308
 
2SC1309
 
2SC1309
 
2SC1309
 
2SC1316
 
2SC1316
 
2SC1316
 
2SC1317
 
2SC1317
 
2SC1317
 
2SC1318
 
2SC1318
 
2SC1318
 
2SC1318
 
2SC1318A
 
2SC1318A
 
2SC1318A
 
2SC1318A_15
 
2SC1318_15
 
2SC1324
 
2SC1325
 
2SC1325
 
2SC1325
 
2SC1325
 
2SC1325A
 
2SC1327
 
2SC1328
 
2SC1335
 
2SC1342
 
2SC1343
 
2SC1343
 
2SC1343
 
2SC1344
 
2SC1345
 
2SC1345
 
2SC1345
 
2SC1345
 
2SC1345ETZ-E
 
2SC1345FTZ-E
 
2SC1345K
 
2SC1345K
 
2SC1345_01
 
2SC1346
 
2SC1347
 
2SC1347
 
2SC1347
 
2SC1348
 
2SC1348
 
2SC1348
 
2SC1358
 
2SC1358
 
2SC1358
 
2SC1358
 
2SC1359
 
2SC1359
 
2SC1359
 
2SC1360
 
2SC1360A
 
2SC1360A
 
2SC1367
 
2SC1367
 
2SC1367
 
2SC1368
 
2SC1368
 
2SC1368
 
2SC1377
 
2SC1383
 
2SC1383
 
2SC1383
 
2SC1383
 
2SC1383
 
2SC1383
 
2SC1383
 
2SC1383
 
2SC1383
 
2SC1383L
 
2SC1383L_11
 
2SC1383L_15
 
2SC1384
 
2SC1384
 
2SC1384
 
2SC1384
 
2SC1384
 
2SC1384
 
2SC1384
 
2SC1384
 
2SC1384
 
2SC1384
 
2SC1384
 
2SC1384-X-AB3-R
 
2SC1384-X-T9N-B
 
2SC1384-X-T9N-K
 
2SC1384-X-T9N-R
 
2SC13840Q
 
2SC1384G-X-AB3-R
 
2SC1384G-X-AB3-R
 
2SC1384G-X-T9N-B
 
2SC1384G-X-T9N-B
 
2SC1384G-X-T9N-K
 
2SC1384G-X-T9N-K
 
2SC1384G-X-T9N-R
 
2SC1384G-X-T9N-R
 
2SC1384L-X-AB3-R
 
2SC1384L-X-AB3-R
 
2SC1384L-X-T9N-B
 
2SC1384L-X-T9N-B
 
2SC1384L-X-T9N-K
 
2SC1384L-X-T9N-K
 
2SC1384L-X-T9N-R
 
2SC1384L-X-T9N-R
 
2SC1384_08
 
2SC1384_11
 
2SC1391
 
2SC1391
 
2SC1391
 
2SC1393
 
2SC1394
 
2SC1398
 
2SC1398
 
2SC1398
 
2SC1398
 
2SC1398A
 
2SC1398A
 
2SC1398A
 
2SC1398A
 
2SC1402
 
2SC1402
 
2SC1402
 
2SC1403
 
2SC1403
 
2SC1403
 
2SC1413
 
2SC1413
 
2SC1413
 
2SC1413
 
2SC1413A
 
2SC1413A
 
2SC1413A
 
2SC1413A
 
2SC1413A
 
2SC1417
 
2SC1418
 
2SC1418
 
2SC1418
 
2SC1419
 
2SC1419
 
2SC1419
 
2SC1426
 
2SC1431
 
2SC1431
 
2SC1431
 
2SC1433
 
2SC1433
 
2SC1433
 
2SC1440
 
2SC1440
 
2SC1440
 
2SC1441
 
2SC1444
 
2SC1444
 
2SC1444
 
2SC1445
 
2SC1445
 
2SC1445
 
2SC1446
 
2SC1446
 
2SC1446
 
2SC1447
 
2SC1447
 
2SC1447
 
2SC1448
 
2SC1448
 
2SC1448
 
2SC1449
 
2SC1449
 
2SC1449
 
2SC1450
 
2SC1450
 
2SC1450
 
2SC1454
 
2SC1454
 
2SC1454
 
2SC1454
 
2SC1454
 
2SC1456
 
2SC1456
 
2SC1456
 
2SC1466
 
2SC1467
 
2SC1468
 


index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257