index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  


2SC5060 TO 2SC5393 Series - Datasheet

Sitemap 2 :

2SC5060
 
2SC5060
 
2SC5060_09
 
2SC5061
 
2SC5061
 
2SC5062
 
2SC5062
 
2SC5063
 
2SC5063
 
2SC5063
 
2SC5064
 
2SC5064
 
2SC5064
 
2SC5064_07
 
2SC5065
 
2SC5065
 
2SC5065
 
2SC5065
 
2SC5065-Y
 
2SC5065_07
 
2SC5066
 
2SC5066
 
2SC5066
 
2SC5066
 
2SC5066-O
 
2SC5066-Y
 
2SC5066FT
 
2SC5066FT
 
2SC5066FT-Y
 
2SC5066FT_07
 
2SC5066_07
 
2SC5069
 
2SC5069
 
2SC5069
 
2SC507
 
2SC5070
 
2SC5071
 
2SC5071
 
2SC5071
 
2SC5071
 
2SC5071
 
2SC5071
 
2SC5071_01
 
2SC5071_15
 
2SC5071_2015
 
2SC5075
 
2SC5075
 
2SC5075_06
 
2SC5076
 
2SC5076
 
2SC5076_04
 
2SC5077
 
2SC5077A
 
2SC5078
 
2SC5079
 
2SC508
 
2SC508
 
2SC508
 
2SC5080
 
2SC5080
 
2SC5080ZD-TL-E
 
2SC5081
 
2SC5081
 
2SC5081ZD-TL-E
 
2SC5084
 
2SC5084
 
2SC5084
 
2SC5084
 
2SC5084-O
 
2SC5084-Y
 
2SC5084_07
 
2SC5085
 
2SC5085
 
2SC5085
 
2SC5085-Y
 
2SC5085_07
 
2SC5086
 
2SC5086
 
2SC5086
 
2SC5086
 
2SC5086
 
2SC5086-Y
 
2SC5086FT
 
2SC5086FT
 
2SC5086FT-Y
 
2SC5086FT_07
 
2SC5086_07
 
2SC5087
 
2SC5087
 
2SC5087
 
2SC5087-O
 
2SC5087-Y
 
2SC5087R
 
2SC5087_07
 
2SC5088
 
2SC5088
 
2SC5088_07
 
2SC5089
 
2SC5089
 
2SC5090
 
2SC5090
 
2SC5090
 
2SC5090_07
 
2SC5091
 
2SC5091FT
 
2SC5091FT
 
2SC5091FT_07
 
2SC5092
 
2SC5092
 
2SC5092_07
 
2SC5093
 
2SC5094
 
2SC5095
 
2SC5095
 
2SC5095-O
 
2SC5096
 
2SC5096FT
 
2SC5096FT
 
2SC5096FT_07
 
2SC5097
 
2SC5097
 
2SC5097_07
 
2SC5098
 
2SC5099
 
2SC5099
 
2SC5099
 
2SC5099
 
2SC5099
 
2SC5099
 
2SC5099_01
 
2SC5099_15
 
2SC5099_2015
 
2SC5100
 
2SC5100
 
2SC5100
 
2SC5100
 
2SC5100
 
2SC5100
 
2SC5100_01
 
2SC5100_15
 
2SC5100_2015
 
2SC5101
 
2SC5101
 
2SC5101
 
2SC5101
 
2SC5101
 
2SC5101
 
2SC5101_01
 
2SC5101_15
 
2SC5101_2015
 
2SC5103
 
2SC5103
 
2SC5103TLQ
 
2SC5103_09
 
2SC5104
 
2SC5106
 
2SC5107
 
2SC5108
 
2SC5108
 
2SC5108
 
2SC5108-Y
 
2SC5108FT
 
2SC5108FT
 
2SC5108FT_07
 
2SC5108_07
 
2SC5109
 
2SC5110
 
2SC5110
 
2SC5110_07
 
2SC5111
 
2SC5111FT
 
2SC5112
 
2SC5113
 
2SC5114
 
2SC5115
 
2SC5116
 
2SC5116
 
2SC5117
 
2SC5118
 
2SC5120
 
2SC5121
 
2SC5122
 
2SC5122
 
2SC5122_06
 
2SC5124
 
2SC5124
 
2SC5124
 
2SC5124
 
2SC5124
 
2SC5124_15
 
2SC5124_2015
 
2SC5125
 
2SC5127
 
2SC5127A
 
2SC5128
 
2SC5128
 
2SC5129
 
2SC5129
 
2SC5129
 
2SC5129
 
2SC5129
 
2SC5129_15
 
2SC5129_2015
 
2SC5130
 
2SC5130
 
2SC5130
 
2SC5130
 
2SC5130
 
2SC5130_01
 
2SC5132A
 
2SC5136
 
2SC5137
 
2SC5138
 
2SC5139
 
2SC5140
 
2SC5141
 
2SC5142
 
2SC5143
 
2SC5143
 
2SC5143
 
2SC5143
 
2SC5144
 
2SC5144
 
2SC5145
 
2SC5147
 
2SC5147
 
2SC5147
 
2SC5147
 
2SC5148
 
2SC5148
 
2SC5148
 
2SC5148
 
2SC5148
 
2SC5149
 
2SC5149
 
2SC5149
 
2SC5149
 
2SC515
 
2SC515
 
2SC515
 
2SC515
 
2SC5150
 
2SC5150
 
2SC5150
 
2SC5150
 
2SC5150
 
2SC5154
 
2SC5154
 
2SC5154_04
 
2SC5155
 
2SC515_15
 
2SC515_2014
 
2SC5161
 
2SC5161
 
2SC5161
 
2SC5161
 
2SC5161TLB
 
2SC5168
 
2SC5169
 
2SC5169
 
2SC5171
 
2SC5171
 
2SC5171
 
2SC5171
 
2SC5171
 
2SC5171
 
2SC5171I
 
2SC5171S
 
2SC5171_07
 
2SC5172
 
2SC5172
 
2SC5172
 
2SC5172_06
 
2SC5173
 
2SC5173
 
2SC5173_04
 
2SC5174
 
2SC5174
 
2SC5174
 
2SC5174_04
 
2SC5175
 
2SC5175
 
2SC5175_04
 
2SC5176
 
2SC5176
 
2SC5176_04
 
2SC5177
 
2SC5178
 
2SC5178-T1
 
2SC5178-T2
 
2SC5179
 
2SC5179-T1
 
2SC5179-T2
 
2SC5180
 
2SC5181
 
2SC5181-T1
 
2SC5182
 
2SC5182
 
2SC5182-T1
 
2SC5182-T2
 
2SC5183
 
2SC5183
 
2SC5183-T1
 
2SC5183-T2
 
2SC518383R
 
2SC5184
 
2SC5184
 
2SC5184-T1
 
2SC5184-T2
 
2SC5185
 
2SC5185
 
2SC5185-T1
 
2SC5185-T2
 
2SC5186
 
2SC5186
 
2SC5186-T1
 
2SC5190
 
2SC5191
 
2SC5191
 
2SC5191-T1
 
2SC5191-T2
 
2SC5192
 
2SC5192-T1
 
2SC5192-T2
 
2SC5193
 
2SC5193-T1
 
2SC5193-T2
 
2SC5194
 
2SC5194-T1
 
2SC5194-T2
 
2SC5195
 
2SC5195-T1
 
2SC5196
 
2SC5196
 
2SC5196
 
2SC5196
 
2SC5196
 
2SC5196_06
 
2SC5197
 
2SC5197
 
2SC5197
 
2SC5197
 
2SC5197
 
2SC5197_06
 
2SC5198
 
2SC5198
 
2SC5198
 
2SC5198
 
2SC5198
 
2SC5198
 
2SC5198
 
2SC5198
 
2SC5198
 
2SC5198
 
2SC5198
 
2SC5198-O-W-N-B
 
2SC5198-OQ
 
2SC5198-R
 
2SC5198B
 
2SC5198OQ
 
2SC5198_06
 
2SC5199
 
2SC5199
 
2SC5199
 
2SC5199
 
2SC5199
 
2SC5199_04
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200
 
2SC5200-O-AB-N-B
 
2SC5200-O-AL-N-B
 
2SC5200-O-AL-N-D
 
2SC5200-OQ
 
2SC5200-X-T3L-T
 
2SC5200A
 
2SC5200A-O-AB-N-B
 
2SC5200A-O-AL-N-B
 
2SC5200A-O-AL-N-B
 
2SC5200A-O-AL-N-D
 
2SC5200A-O-AL-N-D
 
2SC5200A-O-W-N-B
 
2SC5200B
 
2SC5200B-O-AB-N-B
 
2SC5200B-O-AB-N-B
 
2SC5200B-O-AL-N-B
 
2SC5200B-O-AL-N-B
 
2SC5200B-O-AL-N-D
 
2SC5200B-O-AL-N-D
 
2SC5200C-O-AB-N-B
 
2SC5200C-O-AL-N-B
 
2SC5200C-O-AL-N-D
 
2SC5200OTU
 
2SC5200RTU
 
2SC5200_04
 
2SC5200_15
 
2SC5201
 
2SC5201
 
2SC5201_06
 
2SC5207A
 
2SC5208
 
2SC5209
 
2SC5209
 
2SC5209
 
2SC5209
 
2SC5209_15
 
2SC5210
 
2SC5211
 
2SC5211
 
2SC5211
 
2SC5211_15
 
2SC5212
 
2SC5212
 
2SC5212
 
2SC5212_15
 
2SC5213
 
2SC5214
 
2SC5214
 
2SC5214
 
2SC5214
 
2SC5214_15
 
2SC5216
 
2SC5218
 
2SC5218
 
2SC5218
 
2SC5219
 
2SC5223
 
2SC5225
 
2SC5226
 
2SC5226A
 
2SC5226A
 
2SC5226A
 
2SC5226A
 
2SC5226A-4-TL-E
 
2SC5226A-4-TL-E
 
2SC5226A-5-TL-E
 
2SC5226A-5-TL-E
 
2SC5226A-D
 
2SC5226A_12
 
2SC5227
 
2SC5227
 
2SC5227A
 
2SC5227A
 
2SC5227A
 
2SC5227A
 
2SC5227A-4-TB-E
 
2SC5227A-4-TB-E
 
2SC5227A-5-TB-E
 
2SC5227A-5-TB-E
 
2SC5227A_12
 
2SC5228
 
2SC5229
 
2SC5230
 
2SC5231
 
2SC5231A
 
2SC5231A
 
2SC5231A
 
2SC5231A-8-TL-E
 
2SC5231A-9-TL-E
 
2SC5231A_12
 
2SC5232
 
2SC5232
 
2SC5232
 
2SC5232
 
2SC5232_03
 
2SC5233
 
2SC5233
 
2SC5233_07
 
2SC5237
 
2SC5238
 
2SC5239
 
2SC5239
 
2SC5239
 
2SC5239
 
2SC5241
 
2SC5241
 
2SC5241
 
2SC5241
 
2SC5242
 
2SC5242
 
2SC5242
 
2SC5242
 
2SC5242
 
2SC5242
 
2SC5242OTU
 
2SC5242RTU
 
2SC5242_06
 
2SC5243
 
2SC5244
 
2SC5244
 
2SC5244
 
2SC5244A
 
2SC5245
 
2SC5245A
 
2SC5245A
 
2SC5245A
 
2SC5245A-4-TL-E
 
2SC5245A_12
 
2SC5246
 
2SC5247
 
2SC5248
 
2SC5248
 
2SC5248
 
2SC5249
 
2SC5249
 
2SC5249
 
2SC5249
 
2SC5250
 
2SC5250
 
2SC5250
 
2SC5250
 
2SC5251
 
2SC5252
 
2SC5252
 
2SC5254
 
2SC5255
 
2SC5256
 
2SC5256FT
 
2SC5257
 
2SC5258
 
2SC5259
 
2SC526
 
2SC5260
 
2SC5261
 
2SC5261FT
 
2SC5262
 
2SC5263
 
2SC5264LS
 
2SC5265
 
2SC5265
 
2SC5265LS
 
2SC5266A
 
2SC5266A_06
 
2SC5270
 
2SC5270A
 
2SC5271
 
2SC5271
 
2SC5271
 
2SC5271
 
2SC5271
 
2SC5271_15
 
2SC5271_2015
 
2SC5273
 
2SC5273
 
2SC5274
 
2SC5275
 
2SC5276
 
2SC5277
 
2SC5277A
 
2SC5277A
 
2SC5277A
 
2SC5277A-2-TL-E
 
2SC5277A_12
 
2SC5279
 
2SC5280
 
2SC5280
 
2SC5280
 
2SC5280
 
2SC5280
 
2SC5280_15
 
2SC5280_2015
 
2SC5287
 
2SC5287
 
2SC5287
 
2SC5287
 
2SC5287
 
2SC5287
 
2SC5287
 
2SC5287
 
2SC5287_01
 
2SC5287_15
 
2SC5287_2015
 
2SC5288
 
2SC5288-T1
 
2SC5289
 
2SC5291
 
2SC5291
 
2SC5294
 
2SC5294A
 
2SC5295
 
2SC5295J
 
2SC5296
 
2SC5296
 
2SC5296
 
2SC5296
 
2SC5296
 
2SC5296_15
 
2SC5296_2015
 
2SC5297
 
2SC5297
 
2SC5297
 
2SC5297
 
2SC5297
 
2SC5297
 
2SC5297
 
2SC5297_15
 
2SC5297_2015
 
2SC5298
 
2SC5299
 
2SC5299
 
2SC5299
 
2SC5299
 
2SC5299
 
2SC5299_15
 
2SC5299_2015
 
2SC5300
 
2SC5301
 
2SC5302
 
2SC5303
 
2SC5304LS
 
2SC5305
 
2SC5305
 
2SC5305
 
2SC5305
 
2SC5305LS
 
2SC5305_15
 
2SC5305_2
 
2SC5307
 
2SC5310
 
2SC5310
 
2SC5310
 
2SC5315
 
2SC5316
 
2SC5317
 
2SC5317FT
 
2SC5317FT
 
2SC5317FT_07
 
2SC5318
 
2SC5319
 
2SC5320
 
2SC5321
 
2SC5322
 
2SC5322F
 
2SC5322FT
 
2SC5323
 
2SC5324
 
2SC5331
 
2SC5332
 
2SC5333
 
2SC5335
 
2SC5336
 
2SC5336
 
2SC5336
 
2SC5336-A
 
2SC5336-T1
 
2SC5336_15
 
2SC5337
 
2SC5337
 
2SC5337
 
2SC5337-A
 
2SC5337-AZ
 
2SC5337-AZ
 
2SC5337-T1
 
2SC5337-T1
 
2SC5337-T1-AZ
 
2SC5337-T1-AZ
 
2SC5337_15
 
2SC5338
 
2SC5338
 
2SC5338-A
 
2SC5338-T1
 
2SC5338_15
 
2SC5339
 
2SC5339
 
2SC5339
 
2SC5339
 
2SC5339
 
2SC5339_15
 
2SC5339_2015
 
2SC5342
 
2SC5342
 
2SC5342
 
2SC5342M
 
2SC5342M
 
2SC5342M
 
2SC5342N
 
2SC5342S
 
2SC5342S
 
2SC5342S
 
2SC5342SF
 
2SC5342SF
 
2SC5342SF
 
2SC5342SF
 
2SC5342U
 
2SC5342U
 
2SC5342U
 
2SC5342UF
 
2SC5342UF
 
2SC5342UF
 
2SC5342UF
 
2SC5342UF
 
2SC5342UF_15
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343
 
2SC5343-G
 
2SC5343-L
 
2SC5343-O
 
2SC5343-SOT23
 
2SC5343-TO92
 
2SC5343-Y
 
2SC5343E
 
2SC5343E
 
2SC5343E
 
2SC5343EF
 
2SC5343EF
 
2SC5343EF
 
2SC5343M
 
2SC5343M
 
2SC5343M
 
2SC5343N
 
2SC5343S
 
2SC5343S
 
2SC5343S
 
2SC5343S
 
2SC5343SF
 
2SC5343SF
 
2SC5343SF
 
2SC5343SF
 
2SC5343SF
 
2SC5343U
 
2SC5343U
 
2SC5343U
 
2SC5343UF
 
2SC5343UF
 
2SC5343UF
 
2SC5343UF
 
2SC5343UF_15
 
2SC5343_13
 
2SC5343_15
 
2SC5343_15
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344
 
2SC5344-SOT23
 
2SC5344-TO92
 
2SC5344N
 
2SC5344S
 
2SC5344S
 
2SC5344S
 
2SC5344S
 
2SC5344SF
 
2SC5344SF
 
2SC5344SF
 
2SC5344SF-O
 
2SC5344SF-Y
 
2SC5344SF_15
 
2SC5344U
 
2SC5344U
 
2SC5344U
 
2SC5344_13
 
2SC5344_15
 
2SC5345
 
2SC5345
 
2SC5345
 
2SC5345
 
2SC5345
 
2SC5345
 
2SC5345
 
2SC5345
 
2SC5345
 
2SC5345
 
2SC5345
 
2SC5345-SOT23
 
2SC5345-TO92
 
2SC5345E
 
2SC5345EF
 
2SC5345EF
 
2SC5345M
 
2SC5345M
 
2SC5345N
 
2SC5345SF
 
2SC5345SF
 
2SC5345SF
 
2SC5345UF
 
2SC5345UF
 
2SC5345UF
 
2SC5345_13
 
2SC5345_15
 
2SC5346
 
2SC5346
 
2SC5347
 
2SC5347A
 
2SC5347A
 
2SC5347AE-TD-E
 
2SC5347AE-TD-E
 
2SC5347AF-TD-E
 
2SC5347AF-TD-E
 
2SC535
 
2SC535
 
2SC5351
 
2SC5351
 
2SC5351_06
 
2SC5352
 
2SC5352
 
2SC5352
 
2SC5352_06
 
2SC5353
 
2SC5353
 
2SC5353
 
2SC5353
 
2SC5353
 
2SC5353
 
2SC5353-T60-K
 
2SC5353-T6C-K
 
2SC5353-TA3-T
 
2SC5353-TA3-T
 
2SC5353-TF3-T
 
2SC5353-TF3-T
 
2SC5353B
 
2SC5353B
 
2SC5353BG-T60-K
 
2SC5353BG-T60-K
 
2SC5353BG-T6C-K
 
2SC5353BG-T6C-K
 
2SC5353BG-TA3-T
 
2SC5353BG-TA3-T
 
2SC5353BG-TF3-T
 
2SC5353BG-TF3-T
 
2SC5353BG-TM3-T
 
2SC5353BG-TM3-T
 
2SC5353BG-TN3-R
 
2SC5353BL-T60-K
 
2SC5353BL-T60-K
 
2SC5353BL-T6C-K
 
2SC5353BL-T6C-K
 
2SC5353BL-TA3-T
 
2SC5353BL-TA3-T
 
2SC5353BL-TF3-T
 
2SC5353BL-TF3-T
 
2SC5353BL-TM3-T
 
2SC5353BL-TM3-T
 
2SC5353BL-TN3-R
 
2SC5353B_11
 
2SC5353G-T60-K
 
2SC5353G-T60-K
 
2SC5353G-T6C-K
 
2SC5353G-T6C-K
 
2SC5353G-TA3-T
 
2SC5353G-TA3-T
 
2SC5353G-TF1-T
 
2SC5353G-TF3-T
 
2SC5353G-TF3-T
 
2SC5353L-T60-K
 
2SC5353L-T60-K
 
2SC5353L-T60-K
 
2SC5353L-T6C-K
 
2SC5353L-T6C-K
 
2SC5353L-T6C-K
 
2SC5353L-TA3-T
 
2SC5353L-TA3-T
 
2SC5353L-TA3-T
 
2SC5353L-TA3-T
 
2SC5353L-TF1-T
 
2SC5353L-TF3-T
 
2SC5353L-TF3-T
 
2SC5353L-TF3-T
 
2SC5353L-TF3-T
 
2SC5353_06
 
2SC5353_08
 
2SC5353_11
 
2SC5353_15
 
2SC5354
 
2SC5354
 
2SC5354
 
2SC5354_06
 
2SC5355
 
2SC5355
 
2SC5355
 
2SC5355
 
2SC5355_05
 
2SC5356
 
2SC5356
 
2SC5356
 
2SC5358
 
2SC5358
 
2SC5358
 
2SC5358
 
2SC5358
 
2SC5358
 
2SC5358_04
 
2SC5358_15
 
2SC5358_2015
 
2SC5359
 
2SC5359
 
2SC5359
 
2SC5359
 
2SC5359
 
2SC5359
 
2SC5359-O
 
2SC5359-R
 
2SC5359_04
 
2SC535BTZ
 
2SC535CTZ
 
2SC536
 
2SC536
 
2SC536
 
2SC536
 
2SC536
 
2SC5360
 
2SC5361
 
2SC5361
 
2SC5361_04
 
2SC5363
 
2SC5368
 
2SC5368
 
2SC5368_06
 
2SC5369
 
2SC536K
 
2SC536KM
 
2SC536M
 
2SC536N
 
2SC536N
 
2SC536N
 
2SC536NF-NPA-AT
 
2SC536NG-NPA-AT
 
2SC536NG-NPA-AT
 
2SC536S
 
2SC536S
 
2SC5370
 
2SC5371
 
2SC5374
 
2SC5374A
 
2SC5374A
 
2SC5374A-TL-E
 
2SC5374A_12
 
2SC5375
 
2SC5375A
 
2SC5376
 
2SC5376
 
2SC5376F
 
2SC5376F
 
2SC5376FV
 
2SC5376FV
 
2SC5376FV-A
 
2SC5376F_07
 
2SC5376_07
 
2SC5378
 
2SC5379
 
2SC5380
 
2SC5380A
 
2SC5382
 
2SC5382
 
2SC5382
 
2SC5382
 
2SC5382
 
2SC5382_15
 
2SC5382_2015
 
2SC5383
 
2SC5383
 
2SC5383_10
 
2SC5384
 
2SC5384
 
2SC5384_10
 
2SC5386
 
2SC5386
 
2SC5386
 
2SC5386
 
2SC5386
 
2SC5386_15
 
2SC5386_2015
 
2SC5387
 
2SC5387
 
2SC5388
 
2SC5388-LF
 
2SC5390
 
2SC5392
 
2SC5393
 


index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259