index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259  


2SC3906K TO 2SC4233 Series - Datasheet

Sitemap 2 :

2SC3906K
 
2SC3906K
 
2SC3906K
 
2SC3906K
 
2SC3906K
 
2SC3906K-R
 
2SC3906K-S
 
2SC3906K_15
 
2SC3907
 
2SC3907
 
2SC3907
 
2SC3907
 
2SC3908
 
2SC3910
 
2SC3910
 
2SC3912
 
2SC3913
 
2SC3914
 
2SC3915
 
2SC3916
 
2SC3917
 
2SC3918
 
2SC3919
 
2SC3920
 
2SC3921
 
2SC3922
 
2SC3923
 
2SC3925
 
2SC3927
 
2SC3927
 
2SC3927
 
2SC3927
 
2SC3927
 
2SC3927_07
 
2SC3928
 
2SC3928
 
2SC3928
 
2SC3928A
 
2SC3928A
 
2SC3928A_11
 
2SC3928_11
 
2SC3929
 
2SC3929
 
2SC3929
 
2SC3929A
 
2SC3929A
 
2SC3929A
 
2SC3929A;TT;SOT-323
 
2SC3930
 
2SC3930
 
2SC3930
 
2SC3930
 
2SC3930
 
2SC3930
 
2SC3930
 
2SC3930W
 
2SC3931
 
2SC3932
 
2SC3934
 
2SC3935
 
2SC3936
 
2SC3936
 
2SC3936
 
2SC3937
 
2SC3938
 
2SC3938GQL
 
2SC3939
 
2SC3940
 
2SC3940A
 
2SC3941
 
2SC3941
 
2SC3942
 
2SC3942
 
2SC3942
 
2SC3943
 
2SC3944
 
2SC3944
 
2SC3944
 
2SC3944
 
2SC3944A
 
2SC3944A
 
2SC3944A
 
2SC3944A
 
2SC3946
 
2SC3947
 
2SC3947
 
2SC3947
 
2SC3947
 
2SC3947
 
2SC3947_15
 
2SC3947_2014
 
2SC3949
 
2SC3949
 
2SC3949
 
2SC3949
 
2SC3949_15
 
2SC3949_2014
 
2SC3950
 
2SC3951
 
2SC3952
 
2SC3953
 
2SC3953
 
2SC3954
 
2SC3955
 
2SC3956
 
2SC3957
 
2SC3962
 
2SC3962
 
2SC3962
 
2SC3962
 
2SC3962_15
 
2SC3962_2014
 
2SC3963
 
2SC3963
 
2SC3963_06
 
2SC3964
 
2SC3964
 
2SC3964_04
 
2SC3968
 
2SC3968
 
2SC3969
 
2SC3969
 
2SC3969
 
2SC3969
 
2SC3969
 
2SC3970
 
2SC3970
 
2SC3970
 
2SC3970
 
2SC3970
 
2SC3970A
 
2SC3970A
 
2SC3970A
 
2SC3970A
 
2SC3970A
 
2SC3970_15
 
2SC3970_2014
 
2SC3971
 
2SC3971A
 
2SC3972
 
2SC3972
 
2SC3972
 
2SC3972
 
2SC3972
 
2SC3972A
 
2SC3972A
 
2SC3972A
 
2SC3972A
 
2SC3972A
 
2SC3972_15
 
2SC3972_2014
 
2SC3973
 
2SC3973
 
2SC3973
 
2SC3973
 
2SC3973
 
2SC3973A
 
2SC3973A
 
2SC3973A
 
2SC3973A
 
2SC3973A
 
2SC3973B
 
2SC3973B
 
2SC3973B
 
2SC3973_15
 
2SC3973_2014
 
2SC3974
 
2SC3974
 
2SC3975
 
2SC3975
 
2SC3976
 
2SC3977
 
2SC3977A
 
2SC3978
 
2SC3978A
 
2SC3979
 
2SC3979
 
2SC3979
 
2SC3979
 
2SC3979
 
2SC3979A
 
2SC3979_15
 
2SC3979_2014
 
2SC3980
 
2SC3980
 
2SC3980A
 
2SC3981
 
2SC3981
 
2SC3981A
 
2SC3982
 
2SC3982A
 
2SC3986
 
2SC3987
 
2SC3988
 
2SC3988
 
2SC3988
 
2SC3988
 
2SC3988
 
2SC3988
 
2SC3988_15
 
2SC3988_2014
 
2SC3989
 
2SC3989
 
2SC3990
 
2SC3990
 
2SC3991
 
2SC3991
 
2SC3992
 
2SC3992
 
2SC3993
 
2SC3993
 
2SC3994
 
2SC3994
 
2SC3994
 
2SC3994_1
 
2SC3995
 
2SC3995
 
2SC3996
 
2SC3996
 
2SC3997
 
2SC3997
 
2SC3998
 
2SC3998
 
2SC4001
 
2SC4001
 
2SC4002
 
2SC4003
 
2SC4003
 
2SC4003
 
2SC4003
 
2SC4003
 
2SC4003
 
2SC4003
 
2SC4003
 
2SC4003
 
2SC4003
 
2SC4003-TO251-3L
 
2SC4003-TO252-2L
 
2SC4004
 
2SC4004
 
2SC4004
 
2SC4004
 
2SC4004
 
2SC4004_15
 
2SC4004_2014
 
2SC4005
 
2SC4005
 
2SC4006
 
2SC4007
 
2SC4007
 
2SC4008
 
2SC4008
 
2SC4008
 
2SC4015
 
2SC4015
 
2SC4015
 
2SC4015
 
2SC4020
 
2SC4020
 
2SC4020
 
2SC4020
 
2SC4024
 
2SC4024
 
2SC4024
 
2SC4024
 
2SC4024_1
 
2SC4026
 
2SC4026
 
2SC4026
 
2SC4026
 
2SC4026
 
2SC4026_15
 
2SC4026_2014
 
2SC4027
 
2SC4027
 
2SC4027
 
2SC4027
 
2SC4027
 
2SC4027
 
2SC4027
 
2SC4027
 
2SC4027
 
2SC4027-X-TN3-R
 
2SC4027G-X-TA3-T
 
2SC4027G-X-TN3-R
 
2SC4027G-X-TN3-R
 
2SC4027L-X-TA3-T
 
2SC4027L-X-TA3-T
 
2SC4027L-X-TN3-R
 
2SC4027L-X-TN3-R
 
2SC4027L-X-TN3-R
 
2SC4027S-E
 
2SC4027S-E
 
2SC4027S-H
 
2SC4027S-H
 
2SC4027S-TL-E
 
2SC4027S-TL-E
 
2SC4027S-TL-H
 
2SC4027S-TL-H
 
2SC4027T-E
 
2SC4027T-E
 
2SC4027T-H
 
2SC4027T-H
 
2SC4027T-TL-E
 
2SC4027T-TL-E
 
2SC4027T-TL-H
 
2SC4027T-TL-H
 
2SC4027_09
 
2SC4027_12
 
2SC4027_15
 
2SC4029
 
2SC4029
 
2SC4029
 
2SC4029
 
2SC4029
 
2SC4029_15
 
2SC4029_2014
 
2SC4030
 
2SC4031
 
2SC4032
 
2SC4036
 
2SC4037
 
2SC4038
 
2SC4039
 
2SC403B
 
2SC403C
 
2SC4043S
 
2SC4046
 
2SC4048
 
2SC4050
 
2SC4050
 
2SC4050
 
2SC4050KIDTR
 
2SC4050KIETR
 
2SC4050KIETR-E
 
2SC4050KIETR-H
 
2SC4050_11
 
2SC4050_15
 
2SC4051
 
2SC4051
 
2SC4051
 
2SC4051
 
2SC4052
 
2SC4052
 
2SC4052
 
2SC4052
 
2SC4052
 
2SC4052_15
 
2SC4052_2014
 
2SC4053
 
2SC4053
 
2SC4053
 
2SC4053
 
2SC4053
 
2SC4053_15
 
2SC4053_2014
 
2SC4054
 
2SC4054
 
2SC4054
 
2SC4054
 
2SC4054
 
2SC4054_15
 
2SC4054_2014
 
2SC4055
 
2SC4055
 
2SC4055
 
2SC4055
 
2SC4055
 
2SC4055_15
 
2SC4055_2014
 
2SC4056
 
2SC4056
 
2SC4056
 
2SC4056
 
2SC4056
 
2SC4056_15
 
2SC4056_2014
 
2SC4057
 
2SC4057
 
2SC4057
 
2SC4057
 
2SC4057
 
2SC4057_15
 
2SC4057_2014
 
2SC4058
 
2SC4058
 
2SC4058
 
2SC4058
 
2SC4058
 
2SC4058_15
 
2SC4058_2014
 
2SC4059
 
2SC4059
 
2SC4059
 
2SC4059
 
2SC4060
 
2SC4060
 
2SC4060
 
2SC4060
 
2SC4060
 
2SC4060_15
 
2SC4060_2014
 
2SC4061K
 
2SC4061K
 
2SC4061K
 
2SC4061K
 
2SC4061K
 
2SC4061K
 
2SC4061K
 
2SC4061KT146N
 
2SC4061K_09
 
2SC4061K_12
 
2SC4064
 
2SC4064
 
2SC4064
 
2SC4064
 
2SC4065
 
2SC4067
 
2SC407
 
2SC4073
 
2SC4073
 
2SC4073
 
2SC4073
 
2SC4075
 
2SC4075
 
2SC4075
 
2SC4075
 
2SC4075
 
2SC408
 
2SC4080
 
2SC4080
 
2SC4080
 
2SC4080-C-HF
 
2SC4080-D-HF
 
2SC4080-E-HF
 
2SC4080-F-HF
 
2SC4080-HF_15
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081
 
2SC4081-A
 
2SC4081-B
 
2SC4081-C
 
2SC4081F
 
2SC4081F
 
2SC4081F_11
 
2SC4081F_15
 
2SC4081RT1
 
2SC4081RT1G
 
2SC4081T106Q
 
2SC4081T106R
 
2SC4081T106S
 
2SC4081UB
 
2SC4081UB
 
2SC4081UB
 
2SC4081UB_09
 
2SC4081UB_10
 
2SC4081W
 
2SC4081W
 
2SC4081XT1
 
2SC4082
 
2SC4082
 
2SC4082
 
2SC4082
 
2SC4082T106P
 
2SC4083
 
2SC4083
 
2SC4083
 
2SC4083
 
2SC4083
 
2SC4083
 
2SC4084
 
2SC409
 
2SC4092
 
2SC4093
 
2SC4093
 
2SC4093
 
2SC4093-T1
 
2SC4093-T2
 
2SC4093_15
 
2SC4094
 
2SC4094
 
2SC4094
 
2SC4094_15
 
2SC4095
 
2SC4095
 
2SC4095
 
2SC4095_15
 
2SC4097
 
2SC4097
 
2SC4097
 
2SC4097
 
2SC4097
 
2SC4097
 
2SC4097
 
2SC4097
 
2SC4097
 
2SC4097
 
2SC4097
 
2SC4097-P
 
2SC4097-Q
 
2SC4097-R
 
2SC4097PT
 
2SC4097T106R
 
2SC4097W
 
2SC4097_11
 
2SC4097_15
 
2SC4097_15
 
2SC4098
 
2SC4098
 
2SC4098
 
2SC4098
 
2SC4098
 
2SC4098
 
2SC4098
 
2SC4098
 
2SC4098
 
2SC4098
 
2SC4098_15
 
2SC410
 
2SC4102
 
2SC4102
 
2SC4102
 
2SC4102
 
2SC4102
 
2SC4102
 
2SC4102
 
2SC4102
 
2SC4102
 
2SC4102W
 
2SC4102_1
 
2SC4102_11
 
2SC4102_13
 
2SC4104
 
2SC4104
 
2SC4104
 
2SC4104
 
2SC4104-3
 
2SC4104-HF
 
2SC4104-HF-3
 
2SC4104-Y3
 
2SC4104-Y3
 
2SC4104-Y3-HF
 
2SC4104-Y3-HF
 
2SC4104-Y4
 
2SC4104-Y4
 
2SC4104-Y4-HF
 
2SC4104-Y4-HF
 
2SC4104-Y5
 
2SC4104-Y5
 
2SC4104-Y5-HF
 
2SC4104-Y5-HF
 
2SC4104_15
 
2SC4105
 
2SC4105
 
2SC4105
 
2SC4105
 
2SC4106
 
2SC4106
 
2SC4106
 
2SC4106
 
2SC4107
 
2SC4107
 
2SC4107
 
2SC4107
 
2SC4108
 
2SC4108
 
2SC4108
 
2SC4108
 
2SC4109
 
2SC4109
 
2SC4109
 
2SC4109
 
2SC410A
 
2SC411
 
2SC4110
 
2SC4110
 
2SC4110
 
2SC4110
 
2SC4110
 
2SC4110B
 
2SC4110_1
 
2SC4111
 
2SC4111
 
2SC4111
 
2SC4111
 
2SC4112
 
2SC4113
 
2SC4115
 
2SC4115
 
2SC4115
 
2SC4115
 
2SC4115
 
2SC4115
 
2SC4115
 
2SC4115
 
2SC4115-HF_15
 
2SC4115-Q
 
2SC4115-Q
 
2SC4115-Q-HF
 
2SC4115-R
 
2SC4115-R
 
2SC4115-R-HF
 
2SC4115-S
 
2SC4115-S
 
2SC4115-S-HF
 
2SC4115E
 
2SC4115E-WBFBP-03A
 
2SC4115S
 
2SC4115S
 
2SC4115S
 
2SC4115S
 
2SC4115S
 
2SC4115S
 
2SC4115S-Q
 
2SC4115S-R
 
2SC4115S-S
 
2SC4115STPR
 
2SC4115S_09
 
2SC4115S_15
 
2SC4115S_REVB
 
2SC4115_15
 
2SC4115_15
 
2SC4116
 
2SC4116
 
2SC4116
 
2SC4116
 
2SC4116
 
2SC4116
 
2SC4116
 
2SC4116
 
2SC4116
 
2SC4116-BL
 
2SC4116-GR
 
2SC4116-GRTE85LF
 
2SC4116-O
 
2SC4116-Y
 
2SC4116W
 
2SC4116_07
 
2SC4116_15
 
2SC4117
 
2SC4117
 
2SC4117
 
2SC4117
 
2SC4117-GR
 
2SC4118
 
2SC4118
 
2SC4118
 
2SC4118
 
2SC4118_07
 
2SC4119
 
2SC412
 
2SC4123
 
2SC4123
 
2SC4123
 
2SC4123
 
2SC4124
 
2SC4124
 
2SC4124
 
2SC4124
 
2SC4125
 
2SC4125
 
2SC4126
 
2SC4129
 
2SC4129
 
2SC4130
 
2SC4130
 
2SC4130
 
2SC4130
 
2SC4131
 
2SC4131
 
2SC4131
 
2SC4131
 
2SC4131
 
2SC4131_07
 
2SC4132
 
2SC4132
 
2SC4132
 
2SC4132
 
2SC4132T100R
 
2SC4134
 
2SC4134
 
2SC4134
 
2SC4134
 
2SC4134
 
2SC4134
 
2SC4134S-E
 
2SC4134S-TL-E
 
2SC4134T-E
 
2SC4134T-TL-E
 
2SC4135
 
2SC4135
 
2SC4135
 
2SC4135
 
2SC4135
 
2SC4135
 
2SC4135S-E
 
2SC4135S-E
 
2SC4135S-TL-E
 
2SC4135S-TL-E
 
2SC4135T-E
 
2SC4135T-E
 
2SC4135T-TL-E
 
2SC4135T-TL-E
 
2SC4137
 
2SC4137
 
2SC4137_09
 
2SC4138
 
2SC4138
 
2SC4138
 
2SC4138
 
2SC4138
 
2SC4138_07
 
2SC4139
 
2SC4139
 
2SC4139
 
2SC4139
 
2SC4139
 
2SC4139_15
 
2SC4139_2014
 
2SC4140
 
2SC4140
 
2SC4140
 
2SC4140
 
2SC4140
 
2SC4140
 
2SC4140_01
 
2SC4140_15
 
2SC4140_2014
 
2SC4148
 
2SC4148
 
2SC4148
 
2SC4148
 
2SC4148
 
2SC4148_15
 
2SC4148_2014
 
2SC4149
 
2SC4149
 
2SC4149
 
2SC4149
 
2SC4149
 
2SC4149_15
 
2SC4149_2014
 
2SC4150
 
2SC4150
 
2SC4150
 
2SC4150
 
2SC4150
 
2SC4150_15
 
2SC4150_2014
 
2SC4151
 
2SC4151
 
2SC4151
 
2SC4151
 
2SC4151
 
2SC4151_15
 
2SC4151_2014
 
2SC4152
 
2SC4153
 
2SC4153
 
2SC4153
 
2SC4153
 
2SC4153
 
2SC4153
 
2SC4153_01
 
2SC4153_15
 
2SC4153_2014
 
2SC4154
 
2SC4154
 
2SC4154_10
 
2SC4155
 
2SC4155
 
2SC4155
 
2SC4155
 
2SC4155
 
2SC4155A
 
2SC4155A
 
2SC4155A
 
2SC4155A
 
2SC4155A
 
2SC4155A_11
 
2SC4155_11
 
2SC4156
 
2SC4157
 
2SC4157
 
2SC4157
 
2SC4157
 
2SC4157
 
2SC4157_15
 
2SC4157_2014
 
2SC4159
 
2SC4159
 
2SC4159
 
2SC4160
 
2SC4160
 
2SC4160
 
2SC4160
 
2SC4160
 
2SC4160_15
 
2SC4160_2014
 
2SC4161
 
2SC4161
 
2SC4161
 
2SC4161
 
2SC4161
 
2SC4161_15
 
2SC4161_2015
 
2SC4162
 
2SC4162
 
2SC4163
 
2SC4163
 
2SC4163
 
2SC4163
 
2SC4164
 
2SC4164
 
2SC4164
 
2SC4164
 
2SC4166
 
2SC4166
 
2SC4167
 
2SC4168
 
2SC4168-3
 
2SC4168-GT3
 
2SC4168-GT3
 
2SC4168-GT3-HF
 
2SC4168-GT4
 
2SC4168-GT4
 
2SC4168-GT4-HF
 
2SC4168-GT5
 
2SC4168-GT5
 
2SC4168-GT5-HF
 
2SC4168-HF
 
2SC4168_15
 
2SC4169
 
2SC4171
 
2SC4172
 
2SC4173
 
2SC4173
 
2SC4173
 
2SC4175
 
2SC4176
 
2SC4177
 
2SC4177
 
2SC4177
 
2SC4177
 
2SC4177
 
2SC4177
 
2SC4177
 
2SC4177
 
2SC4177
 
2SC4177W
 
2SC4177_15
 
2SC4178
 
2SC4178
 
2SC4178
 
2SC4179
 
2SC4179
 
2SC4179
 
2SC4180
 
2SC4180
 
2SC4180
 
2SC4180
 
2SC4180
 
2SC4180
 
2SC4180W
 
2SC4181
 
2SC4181A
 
2SC4181A
 
2SC4182
 
2SC4183
 
2SC4184
 
2SC4184
 
2SC4185
 
2SC4186
 
2SC4187
 
2SC4188
 
2SC4188
 
2SC4190
 
2SC4196
 
2SC4196
 
2SC4196
 
2SC4196QI-TR-E
 
2SC4197
 
2SC4197
 
2SC4197
 
2SC4197TI-TL-E
 
2SC4200
 
2SC4203
 
2SC4204
 
2SC4205
 
2SC4205
 
2SC4205
 
2SC4205
 
2SC4206
 
2SC4207
 
2SC4207
 
2SC4207
 
2SC4207-BL
 
2SC4207-G
 
2SC4207-Y
 
2SC4207_07
 
2SC4208
 
2SC4208A
 
2SC4209
 
2SC4209
 
2SC4209
 
2SC4210
 
2SC4210
 
2SC4210
 
2SC4210
 
2SC4210_03
 
2SC4212
 
2SC4213
 
2SC4213
 
2SC4213
 
2SC4213
 
2SC4213
 
2SC4213
 
2SC4213-B
 
2SC4213A
 
2SC4213_07
 
2SC4214
 
2SC4214
 
2SC4214_07
 
2SC4215
 
2SC4215
 
2SC4215
 
2SC4215
 
2SC4215
 
2SC4215
 
2SC4215
 
2SC4215
 
2SC4215
 
2SC4215
 
2SC4215-O
 
2SC4215-R
 
2SC4215-Y
 
2SC4215W
 
2SC4215_07
 
2SC4215_15
 
2SC4217
 
2SC4217
 
2SC4218
 
2SC4219
 
2SC4220
 
2SC4221
 
2SC4222
 
2SC4223
 
2SC4224
 
2SC4225
 
2SC4226
 
2SC4226
 
2SC4226
 
2SC4226
 
2SC4226
 
2SC4226
 
2SC4226
 
2SC4226
 
2SC4226-T1
 
2SC4226-T1-A
 
2SC4226W
 
2SC4226_11
 
2SC4226_15
 
2SC4227
 
2SC4227
 
2SC4227
 
2SC4227
 
2SC4227_15
 
2SC4228
 
2SC4228
 
2SC4228
 
2SC4228
 
2SC4228-T1
 
2SC4228-T2
 
2SC4228_15
 
2SC4230
 
2SC4230
 
2SC4231
 
2SC4231
 
2SC4231
 
2SC4231
 
2SC4232
 
2SC4232
 
2SC4232
 
2SC4232
 
2SC4233
 
2SC4233
 
2SC4233
 


index   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259